THÔNG BÁO Đề cương và Mẫu thống kê báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" (2012-2017) 6/13/2017

  


Tải Đề cương và Mẫu thống kê theo 02 đường link sau:

- Đề cương

- Mẫu thống kê