Thông báo Nội dung Công văn 542/UBND-NCTCD ngày 13/02/2017 3/8/2017

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh có Công văn số 542/UBND-NCTCD về việc đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 (file đính kèm).

Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nắm nội dung vản bản trên để cập nhật, bổ sung phù hợp với tình hình năm 2017./.